پیام مدیرعامل

بنا به تعریفی، به مجموعه تمام یگان هایی که در تولید، توزیع یا مصرف یک فرآورده یا یک دسته از فرآورده های مشابه فعالیت می نمایند، " صنعت " گفته می شود. بر این اساس اگر تمام فعالیتهای اقتصادی که با تولید کالا و خدمات با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ساخت دست بشر سر و کار دارند را به عنوان یک کل تصور نمائیم، هر صنعت زیرمجموعه ای از این " کل " است که تعداد فراوانی از فعالیتهای مشابه را در بر می گیرد از این رو است که صنایع یک کشور مهترین زیرساخت توسعه اقتصادی آن کشور تلقی شده که در راستای سیاستهای صنعتی هر کشور تعریف، تشریح و برنامه ریزی می گردد.