۱۳۹۸-۰۳-۲۰

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش ۸۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: HAL-010 قیمت پایه: ۲۳,۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در مزایده الزامی است) […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۰

آگهی مزایده فروش کاتالیست مستعمل (مزایده شماره Catalyst-009)

موضوع مزایده : فروش ۵/۳ تن کاتالیست مستعمل (حاصل فرایند هیدورژن زدایی الکل ۲- بوتانول) مشخصات کاتالیست: CuO 45 تا ۶۰% وزنی، ZnO 25 تا ۴۰% […]
۱۳۹۸-۰۲-۰۴

آگهی مزایده فروش ۸۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol)

موضوع مزایده : فروش ۸۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: HAL-008 قیمت پایه: ۲۲,۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در مزایده الزامی است) […]