۱۳۹۸-۰۶-۱۳

آگهی مزایده صادرات MEK

شرکت شیمی تکس آریا در نظر دارد مقدار ۱۰۰ تن از محصول صادراتی متیل اتیل کتون MEK خود را از طریق مزایده به منظور صادرات به […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۶

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: HAL-011 قیمت پایه: ۲۳,۱۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در مزایده الزامی است) […]
۱۳۹۸-۰۳-۲۰

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش ۸۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: HAL-010 قیمت پایه: ۲۳,۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در مزایده الزامی است) […]