۱۳۹۸-۰۲-۰۴

آگهی مزایده فروش ۸۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol)

موضوع مزایده : فروش ۸۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: HAL-008 قیمت پایه: ۲۲,۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در مزایده الزامی است) […]
۱۳۹۸-۰۱-۲۴

آگهی مناقصه خرید ۱۵۰۰۰ بشکه فلزی

موضوع مناقصه : خرید ۱۵۰۰۰ بشکه فلزی محصول شماره مناقصه: ۹۸/۰۱ تاریخ تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۵ روز ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ کلیه بازرگانان و شرکت های تولیدی […]
۱۳۹۷-۱۲-۰۴

آگهی تجدید مزایده الکل سنگین فروش ۸۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcoho)

موضوع مزایده : فروش ۸۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: HAL-007 قیمت پایه: ۲۰,۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در مزایده الزامی است) […]