۱۳۹۷-۱۱-۲۹

آگهی تجدید مناقصه خرید ۱۵۰۰۰ بشکه فلزی محصول

موضوع مناقصه : خرید ۱۵۰۰۰ بشکه فلزی محصول شماره مناقصه: ۰۷/۹۷ تاریخ اننتشار اسناد مناقصه: ازدرج آگهی تا تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۷ تاریخ تحویل اسناد مناقصه تا ساعت […]
۱۳۹۷-۱۱-۱۳

آگهی مزایده عمومی شماره HAL-006 فروش ۸۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) نوبت اول

کلیه متقاضیان می¬توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ¬سه¬شنبه ۲۳/۱۱/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار […]
۱۳۹۷-۱۱-۱۳

آگهی مزایده عمومی شماره SA-001 فروش ۶۰۰۰ تن اسید سولفوریک با خلوص ۵۵ تا ۶۰% وزنی نوبت اول

کلیه متقاضیان میتوانند پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲۳/۱۱/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان […]