بنا به تعریفی، به مجموعه تمام یگان هایی که در تولید، توزیع یا مصرف یک فرآورده یا یک دسته از فرآورده های مشابه فعالیت می نمایند، " صنعت " گفته می شود. بر این اساس اگر تمام فعالیتهای اقتصادی که با تولید کالا و خدمات با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ساخت دست بشر سر و کار دارند را به عنوان یک کل تصور نمائیم، هر صنعت زیرمجموعه ای از این " کل " است که تعداد فراوانی از فعالیتهای مشابه را در بر می گیرد از این رو است که صنایع یک کشور مهترین زیرساخت توسعه اقتصادی آن کشور تلقی شده که در راستای سیاستهای صنعتی هر کشور تعریف، تشریح و برنامه ریزی می گردد. در شرکت شیمی تکس آریا بعنوان یکی از مولفه های صنعت پتروشیمی کشور، بر آنیم تا بر تکیه بر توان تخصص پرسنل و با بهره گیری از تکنولوژی سرمایه گذاری شده اهداف ترسیمی و مصوب ملی و بنگاهی خود را با رعایت قانون مداری، شفافیت و پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی و با تکیه بر ارزشهای ذیل جامعه عمل بپوشانیم :

  • مشتری مداری: رضایت و کسب وفاداری مشتری داخلی و بیرونی شرکت ضامن بقای سازمان و سرلوحه فعالیتهای آن می باشد.
  • رضایت سهامداران: هدف سودآوری، کاهش قیمت تمام شده و عملکرد مورد رضایت سهامداران و کلیه ذینفعان شرکت است.
  • کرامت انسانی: رعایت شئون و ارزشهای انسانی و اسلامی خصوصا صداقت در رفتار و گفتار سرلوحه روابط متقابل میان کارکنان در داخل شرکت و نیز مشتریان و تامین کنندگان می باشد.
  • مسئولیت پذیری: در شرکت شیمی تکس آریا، ارزشمند ترین کارکنان، مسئولیت پذیرترین آنهاست.
  • گسترش تفکر مهندسی و تحقیق و توسعه: بررسی مسائل به روش عملی و مهندسی و تعمیق فرهنگ تحقیق و توسعه در پیگیری و تعریف فعالیتهای شرکت از اولویت های سازمانی می باشد
  • نتایج عملکرد: توجه ویژه به نتایج عملکرد فردی، فرایندی و واحدی در قیاس با اهداف مصوب از مبانی اصلی سنجش عملکرد می باشد.