۱۳۹۷-۰۹-۱۵

آگهی مزایده عمومی شماره RAF-01 فروش ۹۰ تن نرمال بوتان (رافینت ۳) نوبت اول

کلیه متقاضیان می­توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۹۷/۰۸/۰۷ به آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار شرقی، […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۱

آگهی مزایده عمومی شماره HAL-004 فروش ۲۵ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) نوبت اول

کلیه متقاضیان می­توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ­شنبه ۹۷/۱۰/۰۱ به آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار […]
۱۳۹۷-۱۰-۲۲

آگهی مزایده عمومی شماره MEK-001 جهت فروش ۲۰۰ تن ماده شیمیایی متیل اتیل کتون (MEK) نوبت اول

کلیه متقاضیان می¬توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ¬شنبه ۲۹/۱۰/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار […]
۱۳۹۷-۱۱-۱۳

آگهی مزایده عمومی شماره SA-001 فروش ۶۰۰۰ تن اسید سولفوریک با خلوص ۵۵ تا ۶۰% وزنی نوبت اول

کلیه متقاضیان میتوانند پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲۳/۱۱/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان […]
۱۳۹۷-۱۱-۱۳

آگهی مزایده عمومی شماره HAL-006 فروش ۸۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) نوبت اول

کلیه متقاضیان می¬توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ¬سه¬شنبه ۲۳/۱۱/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار […]